pan_pro: (Вовк)
[personal profile] pan_pro
З Днём незалежнасці, сябры! Хоць, якая незалежнасць? Вы да гэтага часу жывяце ў БССР-2. Украінцы да 2014 года таксама жылі ў УССР-2. Такое палітычнае стан, з псеўда незалежнасцю, калі тваёй краінай кіруюць крамлёўскія агенты і шуфлікі - горш горкай рэдзькі.
Вы, літвіны-беларусы, сябры украінцаў. Таму, нам не абыякавы ваш лёс і ваш выбар.
Жадаю вам больш хуткай рэальнай свабоды, еўрапейскага шляху і ачысціць сваю краіну ад кацапского бруду.

Беларусь
ВК

27 ліпеня 1990 Вярхоўны Савет БССР прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце.
Гэты важны для нашай дзяржавы дакумент стаў першым афіцыйным крокам да незалежнасці Беларусі.

Афіцыйныя промоскальские ўлады скасавалі свята пасля рэферэндуму 1996 года, на якім Лукашэнка атрымаў неабмежаваныя паўнамоцтвы. Дзень незалежнасці пачалі адзначаць у гадавіну вызвалення Менска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 3 ліпеня. Дэмакратычная грамадскасць, як і раней, адзначае Дзень незалежнасці менавіта 27 ліпеня.

Са святам, сябры!

(калі беларусы заўважылі памылкі ў тэксце, то паведаміце мне, выпраўлю)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pan_pro: (Default)
pan_pro

November 2016

S M T W T F S
  1 2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 10:02 pm
Powered by Dreamwidth Studios